หัวข้อคำบรรยาย

1. บูรณาการ แนวคิดเบื้องต้นของการศึกษา

-ปัญหา การเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน

2. แนวทางการศึกษาอย่างสัมฤทธิผล

-การศึกษาโดย เห็นตัวเองอย่างชัดเจน

3. วิธีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

-ฟัง คิด ถาม เขียน คือ หัวใจของนักปราชญ์

-นักนิเทศศาสตร์ เผชิญต่อปัญหาใหญ่ๆอย่างไร

4. ความตระหนักรู้ในองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ในฐานะเครื่องแวดล้อมทางสังคมที่สัมพันธ์กับชีวิต

5. บทบาท และอิทธิพลของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ต่อสังคม

6. ความตระหนักต่ออำนาจหน้าที่ของประชาชนในการพิทักษ์ปกป้องสิทธิอันพึงมี ต่อการใช้สื่อเพื่อเป็นประโยชน์เชิงสาธารณะ

7. ความรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการฯ ตามบทบัญญัติมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ พศ. 2540

8. ประวัติและวิวัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

9. ความเข้าใจในธรรมชาติคลื่นความถี

10. คุณลักษณะของสื่อวิทยุและโทรทัศน์

-รูปลักษณะสื่อวิทยุและโทรทัศน์จากอดีตถึงปัจจุบัน

-การใช้ประโยชน์ ในฐานะเครื่องมือทางสังคม

11. เทคนิคการส่งและรับ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์

12. อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

13. ห้องปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์

14. กระบวนการและขั้นตอนการผลิตรายการเบื้องต้น

15. บุคลากร เจ้าหน้าที่ในกระบวนการผลิตรายการ

16. การผลิตรายการภายในและภายนอกสถานที่

17. รูปแบบและลักษณะรายการวิทยุและโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

18. แนวคิดการผลิตรายการเชิงสร้างสรรค์

19. การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์เชิงสร้างสรรค์

20. รายการวิทยุและโทรทัศน์ปัจจุบัน

21. การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์จากเนื้อหารายการ

22. อภิปราย แนวโน้มของ การใช้ประโยชน์สื่อวิทยุโทรทัศน์ ตามการเปลี่ยนแปลงกระแสสังคม โลกและเทคโนโลยี

23. การคาดการณ์อนาคตสังคมไทย ภายใต้เครื่องแวดล้อมสื่อ

11. เทคนิคการส่งและรับ คลื่นวิทยุและโทรทัศน์
แนวคิดเบื้องต้นของการส่งรายการวิทยุและโทรทัศน์จากสถานีส่งไปยังเครื่องรับตามบ้าน คือการนำเสียงพูดเสียงเพลง และภาพ จากที่หนึ่งส่งไปยังที่ต่างๆ โดยการแปลงเสียงและภาพ ให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า และนำไปผสมเข้ากับคลื่นวิทยุ เพื่อให้เป็นพาหะในการนำสัญญานเสียงและสัญญานภาพเดินทางไปในอากาศ ซึ่งในเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ จะมีตัวรับคลื่นวิทยุ เพื่อรับคลื่นเข้ามา และคัดเลือกเอาเฉพาะคลื่นที่ต้องการมาแยกคลื่นออกให้เหลือแต่สัญญานไฟฟ้าซึ่งเป็นสัญญานเสียงและภาพ ไปแปลงเป็นเสียงเพื่อฟัง และเป็นภาพเพื่อชม

การแปลงเสียงให้เป็นสัญญานเสียง ใช้ไมโครโฟนเป็น เครื่องมือ โดยหน้าที่ไมโครโฟนจะมีส่วนที่รักการสั่นสะเทือนของเสียงในอากาศ และนำการสั่นสะเทือนนั้นมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของสัญญานไฟฟ้า

การแปลงภาพให้เป็นสัญญานไฟฟ้า จะใช้หลอดสร้างภาพเป็นเครื่องมือ ซึ่งในปัจจุบัน ด้วยการค้นคิดเทคโนโลยีด้านอิเล็คโทรนิคใหม่ๆ จึงได้มีการประดิษฐ์ ตัวรับแสงและเปลี่ยนให้เป็นสัญญานไฟฟ้าแบบใหม่ขึ้นแทนหลอดสร้างภาพ โดยเรียกกว่า CCD